Samael Aun Weor
A Gnosztikus Antropológia Atyja

Kedves Olvasó:

Mint villámlás az éjszaka közepén, érkezett el hozzánk annak a nagy LÉNYNEK az ereje és dicsősége, akinek szent és örök neve Samael Aun Weor. Az ezoterikus vagy kabbalisztikus jelentése e névnek: “Isten Ígéje és Igazságossága”. E nagy lélek megtestesülése 1917. március 6-án történt, a 20. század elején bekövetkezett nagy világégés teljes szigorában…

Azokban a napokban, miközben Európa elvérzett a csatamezőkön, Észak-Amerikában és Dél-Amerikában a társadalom teológiai szempontból a vallás és az okkultizmus között hánykolódott, erősen hajolva ez utóbbi felé. Sokan utazgattak Észak- és Dél-Amerikában, akik megpróbálták az emberiséget a LÉNY útjai felé vonzani, a valóság felé, a változhatatlan felé. A kutatók, írók, mágusok e nagy áradatából akkoriban emelkedett ki Madame Blavatsky, a metafizika világának egyik nagy úttörője, aki körül más filozófusok és keresők keringtek a hermetizmus tengerének végtelenjében, mint például Krishnamurti, Rudolf Steiner és az ő Antropozófiája, Charles Webster Leadbeater és velük párhuzamosan feltűnt egy kaukázusi személy is, akit a világ Gurdjieff néven ismert meg. E lelkek mindegyike azért küzdött, hogy megértessék társadalmunkkal, hogy a bennünket folyamatosan körülvevő külső és belső jelenségek mélyére kell hatolni azért, hogy megpróbáljuk megtalálni ezeknek a causa causarumát, és így, ezzel együtt, közvetlenül megismerjük a mi szent belső energiánkat, amelyet a hermetikus tanulmányok mindig úgy hívtak, hogy a mi Változhatatlan Valóságunk, a mindannyiunkban meglévő Isteni töredékünk, más szavakkal, A MI MÉLY BELSŐ LÉNYÜNK…

Az ezoterikus szemléletmódok lavinájával párhuzamosan léteztek itt, ott, és mindenütt olyan úgynevezett rendek, amelyek az ősi Templomos Lovagok leszármazottjainak nevezték ki magukat, és amelyek az 1600-ban közzétett, ezen rejtélyes kalandokról szóló Valentin Andreae kiadványától kezdve, az örök igazságok feltámasztásának kísérleteként szétáradó ősi Rózsakeresztes és Szabadkőművesek ruháját öltötték most magukra. Hasonlóképpen ezen irányzatokkal versenyezve tűnt fel abban az időben, Franciaországban egy Alan Kardec nevű személy, aki megírta A SZELLEMEK KÖNYVÉT, hogy megmutassa az embereknek a halottakkal való kommunikáció lehetőségét. Kardec leglelkesebb követője egy Amelia Domingo Soler nevű dél-amerikai hölgy volt, aki nagyon komolyan vette a spiritizmus megjelenését és számos művet írt a túlvilági lét igazságáról vagy fantáziájáról.

Ez a kilátás lebegett, kedves olvasó, az amerikai és az európai polgárok előtt. Mindazonáltal mindig az történt, hogy minden a feltételezések vagy az elméletek földjén végződött. Valójában, az emberi faj nagyon ritkán talált rá, hogy úgy mondjam, a valódi hermetikus ösvényre, amely képes az emberi lényt az Örökkévaló kapujáig vezetni.

Amikor a fiatal Víctor Manuel Gómez Rodríguez - erre a névre keresztelték a földi világban őt, akit később Nt. Samael Aun Weor Mesterként ismerhettek meg - gyermekkorában megtette első lépéseit, ő maga mondja el nekünk, hogy tökéletesen tudatában volt annak, hogy a sors ereje ismét elhozta őt a háromdimenziós világba és megszámlálhatatlan jelenségről is mesél nekünk, amelyeket fiatal korában érzékelt, például látta azt, amikor az emberek lelke alváskor elhagyta a testüket, vagy arról az egészséges szokásról, amelyet megosztott a kis barátaival: egy fallal szemben ülve és a tekintetét egy pontra fókuszálva próbált nem pislogni azért, hogy megláthassa a természet elementális teremtményeit vagyis az esszenciáját, avagy a lelkét a fáknak, az állatoknak vagy a szellemi leheletet, amely a négy elemet élteti: a levegőt, a tüzet, a földet és a vizet, stb., stb., stb.

Kamaszkorát elérve, ez a Bódhiszattva - akkoriban leesve - megkezdte felfedező útját mindazon iskolákon keresztül, amelyek az érzékfelettiről beszéltek. Így, tizenegy évesen már ismerte a Spiritizmust és jelenségeit, továbbá tizennyolc évesen diplomát szerzett a Teozófiai Társaság képviselőjeként, majd megismerkedett a Rózsakeresztes testvériséggel, amelyet akkoriban Dr. Arnold Krumm-Heller - a Nt. Huiracocha Mester - vezetett.

Ugyanakkor, ez a fiatal kereső, a hiábavaló intellektualizmusba belefáradva, szívesebben merült a meditáció karjaiba és ez lett az a csatorna, amely közvetlen kapcsolatba hozta őt a legszentebb Aun Weorral, a hindusztániak szerinti egyéni Atmanjával, avagy a teozófusok szerinti Intimóval.

Miután létrehozta a közvetlen kapcsolatot az ő NAGY BELSŐ VALÓSÁGÁNAK egy részével, ez a Titán először olyan műveket kezdett írni, amelyek az asztrális testtel való utazás lehetőségéről szóltak, vagy a fizikai test negyedik dimenzióba helyezésének lehetőségéről, azon jelenségről, amelyet a DZSINÁSZ ÁLLAPOTBAN VALÓ UTAZÁSNAK hívnak. Mindezt gyakorlatok kísérték, kedves olvasó, amelyeket az érdeklődő végezhetett, hogy meggyőződjön tanításainak valódiságáról. Így kezdődött a pályafutása annak, akit később a Vízöntő Korának Avatárjává nevezett ki a törvényes Fehér Testvériség, amelynek Szentélye a tér fensőbb dimenzióiban található, és amelyet minden ember meglátogathat a birtokában lévő szellemi járművet használva, melyet ezekben a tanulmányokban ”asztrális járműnek” nevezünk.

Hogy hihetetlen tanításait bemutassa, ez a Hierofáns úgy döntött, hogy GNOSZTICIZMUSNAK nevezi azt, mert valójában arról volt szó és mindig is arról volt szó, hogy megmutassa a sokaságnak azt a tudást, amely a nagy kultúrákat és civilizációkat is táplálta a Mesterek Mesterének: a Nt. Aberamento Mesternek - ismertebb nevén a Názáreti Jézusnak - a föld színén való megjelenése előtt. Igen, drága olvasó, a Gnózis már a kereszténység előtti időkben is létezett, de szándékosan háttérbe lett szorítva néhány fanatikus vallás által, amelyek ”hivatalosnak” nyilvánították magukat, később pedig üldözőivé váltak az eredeti tanításoknak, amelyeket még maga Jézus is hirdetett e világon való útja során.

Annak érdekében, hogy az egész világ hozzáférhessen a tanításaihoz, a Nt. Aun Weor Mester nem engedte meg, hogy azokért fizessenek, mert ahogy ő maga mondta: ”Miért kérjek pénzt azért, amit az istenség ingyen adott nekem?” Ez különböztette meg őt sok titkos áltársaságtól, amelyek mindig azon voltak, hogy a hermetikus ismereteket egyfajta nyilvános árucikké tegyék.

Az egyik legbátrabb feladat, aminek a Nt. Aun Weor Mester szentelte magát, nem volt más, mint az úgynevezett A.Z.F. Nagy Arkánum felfedése. Ezt az Arkánumot, jeles olvasó, örök időktől nagy gonddal őrizte a Nagy Fehér Testvériség és csak ennek a léleknek engedték nyilvánosságra hozni az emberi megváltás kulcsát… Ebben volt a belső átalakulás nagy titka!

Az említett kulccsal, a férfi és a nő a VALÓDI SZERELEM ereje által egyesülve elérik az évezredek óta szunnyadó belső képességeik felébredését, és a Szellem régióihoz való közeledést azért, hogy valóban megtudják ki Isten, hogy Isten milyen, hogyan lehet megismerni az úgynevezett Angyalokat stb., stb., stb. Ez az a kulcs, amit ismertté tett ez a nagy Mester az első művei egyikében, amelynek A BEAVATÁSHOZ VEZETŐ KAPU címet adta és amely később A TÖKÉLETES HÁZASSÁG címmel lett átdolgozva.

Kétségtelen, hogy a Nagy Arkánum leleplezése igazi forradalmat okozott a metafizika és a hivatalosan alapított vallások világában, amelyek nem késlekedtek ERKÖLCSTELENNEK minősíteni azt az embert, aki most először fedte fel a történelem számára Hermész Triszmegisztosz titkát az angyali birodalomba jutásról…

Amikor ez a Bódhiszattva elkezdte gyakorolni papnő feleségével az Alkímia secretum secretorumát - a szexuális Tantrát -, okkult anatómiájának minden metafizikai funkcióját elkezdte FELÉBRESZTENI és ez, következésképpen, kapcsolatba hozta őt a Legfelsőbb Valóságával annak, ami őt az univerzum keletkezésekor kisugározta. Arról a kapcsolatról beszélünk, türelmes olvasó, amely létrejött A MÉLY BELSŐ LÉNY és az Aun Weor nevű emberi lélek között. E NAGY LÉNY neve nem más volt, mint SAMAEL és attribútumai között szerepel a Mars bolygó uralma annak Logoszaként, illetve azoknak az erőknek az irányítása, amelyek a természetben előidézik a földrengéseket és a vulkánokat.

Miután egyesült SAMAEL-el, ez a Bódhiszattva nekilátott kidolgozni egy sokkal felsőrendűbb tematikát annál, mint amelyet kezdetekkor doktrinálisan KARÁCSONYI ÜZENETEK-ként határoz meg. Minden év végén új üzenetet küldött mindazon lelkek számára, akik részeseivé kezdtek válni annak, amit ez a Magiszter a VILÁGMEGVÁLTÓ HADSEREGNEK kezdett nevezni. A marsi erővel való ezen egyesülés 1954. október 27-én történt meg az úgynevezett Sierra Nevada de Santa Marta mélyén található Summum Supremum Sanctuariumban - Kolumbiában, Dél-Amerikában -.

Továbbá abban az időben a Nt. Samael Aun Weor Mester kihirdette azt, ami a tanításainak szintézise lehetne, nevezetesen a három tényezőt, amelyek a TUDAT FORRADALMÁT idézik elő azokban a lelkekben, akik mindezt gyakorolják. E három tényező az alábbi rendben lett meghatározva:

A. Halál - minden illuzórikus és földi dolog számára -

B. Születés - az A.Z.F. Arkánum gyakorlása -

C. Áldozat az emberiségért - inni adni a szomjazónak, enni adni az éhezőnek, tanítani azt, aki nem tud, stb. -

Ettől kezdve a műveit Nt. SAMAEL AUN WEOR MESTER néven kezdték publikálni. Azt mondhatjuk, drága olvasó, hogy a Vízöntő Új Kora - amely 1962. február 4-én kezdődött meg - ezen Avatárjának a doktrinája rendkívül terjedelmes, kezdve a több mint hetvenöt, világunk sok nyelvén kiadott értekezésétől egészen addig, amit Az Ötödik Evangélium névre kereszteltünk, és ami nem más, mint azon számtalan előadásának a gyűjteménye, amelyeket ő tartott, amíg Kolumbiában, majd a mexikói fővárosban, azaz Mexikóvárosban tartózkodott. Mindezek az előadások hatalmas ontológiai, filozófiai, teológiai és metafizikai jelentőséggel bírnak. Utolsó írásos munkája a PISTIS SOPHIA feltárása volt - amit általában a Gnosztikusok Bibliájának hívnak -, egy értekezés, amely összegyűjti azokat a tanításokat, amelyeket a Názáreti Jézus adott a tizenkét apostolnak a feltámadása utáni tizenegy év alatt. Senki, abszolút senki sem fedte fel soha ezt a művet, mert a nyelv, amelyen a Názáreti a tanítványaival beszélt, teljesen kabbalisztikus volt és csak egy olyan LÉNY, aki felébresztette a MEGVILÁGOSODOTT TUDAT KÉPESSÉGÉT, érthette meg és magyarázhatta el azt a közönséges halandóknak… Ez a szörnyű valóság.

Mindezen fent leírt okok miatt van az, hogy azok, akik ma szeretjük a Gnózist, vagyis a Samaeli Gnoszticizmust, leborulunk ennek az Ember-Logosznak vagy Bensőségesen Önmegvalósultnak a lábai előtt, hogy a nyomdokaiba lépjünk és mélyen megismerhessük azt a nagy misztériumot, amelyet ISTENNEK hívunk, köszönhetően annak a Fénysugárnak, amelyet ő hagyott hátra számunkra…

Oremus…

Samael Aun Weor
Által írt könyvek

„Kedves testvéreim, ma és mindörökre lemondok és lemondtam és le fogok mondani a szerzői jogokról. Az egyetlen dolog, amit akarok az, hogy ezeket a könyveket olcsón árusítsák, hogy a szegények számára is elérhetőek legyenek, hogy elérhetőek legyenek mindazok számára, akik szenvednek és sírnak! Hogy a legboldogtalanabb polgár is megkaphassa ezt a könyvet, a zsebében lévő kevéske pénzből!”
Samael Aun Weor – Guadalahara, Mexikó, 1976

Samael Aun Weor Mester
tanítását itt találod